دست پررنگ نبود

دست سرد تـقدیـــــــــردست سرد داشتنی بودحضوری که خیلی پررنگ نبود و نمیدونستی حس نبودنش شاید پررنگ باشه،قرار نبود دلتنگ کسی باشم همیشه آدم سردی بودم اما ازاون لحظه که رسیدیم به دوراهی،لبخند زدیم، دست همو بهدست سرد تـقدیـــــــــردست سرد داشتنی بودحضوری که خیلی پررنگ نبود و نمیدونستی حس نبودنش شاید پررنگ باشه،قرار نبود دلتنگ کسی باشم همیشه آدم سردی بودم اما ازاون لحظه که رسیدیم به دوراهی،لبخند زدیم، دست همو بهدست سرد تـقدیـــــــــردست سرد داشتنی بودحضوری که خیلی پررنگ نبود و نمیدونستی حس نبودنش شاید پررنگ باشه،قرار نبود دلتنگ کسی باشم همیشه آدم سردی بودم اما ازاون لحظه که رسیدیم به دوراهی،لبخند زدیم، دست همو بهContact Supplier
دست سرد تـقدیـــــــــردست سرد داشتنی بودحضوری که خیلی پررنگ نبود و نمیدونستی حس نبودنش شاید پررنگ باشه،قرار نبود دلتنگ کسی باشم همیشه آدم سردی بودم اما ازاون لحظه که رسیدیم به دوراهی،لبخند زدیم، دست همو بهContact Supplier
دست سرد تـقدیـــــــــردست سرد داشتنی بودحضوری که خیلی پررنگ نبود و نمیدونستی حس نبودنش شاید پررنگ باشه،قرار نبود دلتنگ کسی باشم همیشه آدم سردی بودم اما ازاون لحظه که رسیدیم به دوراهی،لبخند زدیم، دست همو بهContact Supplier
pre:استراتژی بازاریابی صابون مایعnext:دست ضد آب را پاک کنید