مانع شستن دست

عدم وجود مانع-وضوسؤال19: به مرض پوستى ـ بى خطرى ـ مبتلا گردیده ام، به گونه اى که هر وقت غسل مى کنم خشکى روى پوستم ظاهر مى شود، چه بسا این خشکى حتّى با شستن دست و صورت هم پیدا شود به این جهت مجبورم به پوست بدنم پماد بمالم، از این رو در وقت وضووجود مانع درغسل-احکام غسلپاسخ: اگر آن مواد داراى جرم باشد و مانع رسیدن آب به پوست و موى مژه باشد، باید آن را برطرف کرد و شستن مویى که تابع پوست نیست در وضو لازم است به خلاف غسلعدم وجود مانع-وضوسؤال19: به مرض پوستى ـ بى خطرى ـ مبتلا گردیده ام، به گونه اى که هر وقت غسل مى کنم خشکى روى پوستم ظاهر مى شود، چه بسا این خشکى حتّى با شستن دست و صورت هم پیدا شود به این جهت مجبورم به پوست بدنم پماد بمالم، از این رو در وقت وضوContact Supplier
وجود مانع درغسل-احکام غسلپاسخ: اگر آن مواد داراى جرم باشد و مانع رسیدن آب به پوست و موى مژه باشد، باید آن را برطرف کرد و شستن مویى که تابع پوست نیست در وضو لازم است به خلاف غسلContact Supplier
وجود مانع درغسل-احکام غسلپاسخ: اگر آن مواد داراى جرم باشد و مانع رسیدن آب به پوست و موى مژه باشد، باید آن را برطرف کرد و شستن مویى که تابع پوست نیست در وضو لازم است به خلاف غسلContact Supplier
عدم وجود مانع-وضوسؤال19: به مرض پوستى ـ بى خطرى ـ مبتلا گردیده ام، به گونه اى که هر وقت غسل مى کنم خشکى روى پوستم ظاهر مى شود، چه بسا این خشکى حتّى با شستن دست و صورت هم پیدا شود به این جهت مجبورم به پوست بدنم پماد بمالم، از این رو در وقت وضوContact Supplier
عدم وجود مانع-وضوسؤال19: به مرض پوستى ـ بى خطرى ـ مبتلا گردیده ام، به گونه اى که هر وقت غسل مى کنم خشکى روى پوستم ظاهر مى شود، چه بسا این خشکى حتّى با شستن دست و صورت هم پیدا شود به این جهت مجبورم به پوست بدنم پماد بمالم، از این رو در وقت وضوContact Supplier
وجود مانع درغسل-احکام غسلپاسخ: اگر آن مواد داراى جرم باشد و مانع رسیدن آب به پوست و موى مژه باشد، باید آن را برطرف کرد و شستن مویى که تابع پوست نیست در وضو لازم است به خلاف غسلContact Supplier
وجود مانع درغسل-احکام غسلپاسخ: اگر آن مواد داراى جرم باشد و مانع رسیدن آب به پوست و موى مژه باشد، باید آن را برطرف کرد و شستن مویى که تابع پوست نیست در وضو لازم است به خلاف غسلContact Supplier
عدم وجود مانع-وضوسؤال19: به مرض پوستى ـ بى خطرى ـ مبتلا گردیده ام، به گونه اى که هر وقت غسل مى کنم خشکى روى پوستم ظاهر مى شود، چه بسا این خشکى حتّى با شستن دست و صورت هم پیدا شود به این جهت مجبورم به پوست بدنم پماد بمالم، از این رو در وقت وضوContact Supplier
pre:صفحه بهداشت بهداشت 2019next:ما باید دستان خود را با ضد عفونی کننده بشوییم تا آتا لانژوتانیا را بکشند