دست کسی را بشوی

  • خانه
  • /
  • دست کسی را بشوی
دست هایت را بشوی (گلاسه) | موسسه گسترش فرهنگ و مطالعاتشما می توانید اولین کسی باشید که نظر می دهید امتیاز کاربران به دست هایت را بشوی (گلاسه) ارزش خرید به نسبت قیمت : کیفیت تولید : ارزش محتوا : 0 0 0ضرب المثل دست کسی را توی حنا گذاشتندست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن عبارت مثلی بالا دربارۀ کسی بکار می رود که:"او را در تنگنای کاری یا مشکلی قرار دهند که خلاصی از آن مستلزم زحمت باشد", تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من،, تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من، محمدعلی قاجارم مجلست را به توپ خواهم بست! میلاد_تقوایی تو عروس کسی اگر بشوی می گذارم به روی هم پاها من شبیه مظفرالدینم حکم مشروطه را کنم امضاContact Supplier
, تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من،, تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من، محمدعلی قاجارم مجلست را به توپ خواهم بست! میلاد_تقوایی تو عروس کسی اگر بشوی می گذارم به روی هم پاها من شبیه مظفرالدینم حکم مشروطه را کنم امضاContact Supplier
تو عروس کسی اگر بشوی | Tiam Instituteتو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من، محمدعلی قاجارم مجلست را به توپ خواهم بست #میلاد_تقوایی تو عروس کسی اگر بشوی می گذارم به روی هم پاها من شبیه مظفرالدینم حکم مشروطه را کنم امضا #خیال_کج توContact Supplier
تو عروس کسی اگر بشویتو عروس کسی اگر بشوی، دودمانش به باد خواهم داد تیشه قتل دامادش را، دست فرهاد خواهم داد تو عروس کسی اگر بشوی،شک نکن خویش را خواهم کشت لیکن اول قبل از مرگ، دست خود به خون تو خواهم شستContact Supplier
, تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من،, تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من، محمدعلی قاجارم مجلست را به توپ خواهم بست! میلاد_تقوایی تو عروس کسی اگر بشوی می گذارم به روی هم پاها من شبیه مظفرالدینم حکم مشروطه را کنم امضاContact Supplier
ضرب المثل دست کسی را توی حنا گذاشتندست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن عبارت مثلی بالا دربارۀ کسی بکار می رود که:"او را در تنگنای کاری یا مشکلی قرار دهند که خلاصی از آن مستلزم زحمت باشد"Contact Supplier
تو عروس کسی اگر بشوی :: گلیومای افکار یک دندانپزشکتو عروس کسی اگر بشوی ناسزا چون بر افروخته ها گویم من رضا خان میر پنجم قلدرم،پدر سوخته ها گویم #حسین زرین مو تو عروس کسی بشوی دودمانش به باد خواهم داد تیشه قتل دامادش را دست فرهاد خواهم دادContact Supplier
, تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من،, تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من، محمدعلی قاجارم مجلست را به توپ خواهم بست! میلاد_تقوایی تو عروس کسی اگر بشوی می گذارم به روی هم پاها من شبیه مظفرالدینم حکم مشروطه را کنم امضاContact Supplier
تو عروس کسی اگر بشوی :: گلیومای افکار یک دندانپزشکتو عروس کسی اگر بشوی ناسزا چون بر افروخته ها گویم من رضا خان میر پنجم قلدرم،پدر سوخته ها گویم #حسین زرین مو تو عروس کسی بشوی دودمانش به باد خواهم داد تیشه قتل دامادش را دست فرهاد خواهم دادContact Supplier
تو عروس کسی اگر بشوی | Tiam Instituteتو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من، محمدعلی قاجارم مجلست را به توپ خواهم بست #میلاد_تقوایی تو عروس کسی اگر بشوی می گذارم به روی هم پاها من شبیه مظفرالدینم حکم مشروطه را کنم امضا #خیال_کج توContact Supplier
دست هایت را بشوی (گلاسه) | موسسه گسترش فرهنگ و مطالعاتشما می توانید اولین کسی باشید که نظر می دهید امتیاز کاربران به دست هایت را بشوی (گلاسه) ارزش خرید به نسبت قیمت : کیفیت تولید : ارزش محتوا : 0 0 0Contact Supplier
, تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من،, تو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من، محمدعلی قاجارم مجلست را به توپ خواهم بست! میلاد_تقوایی تو عروس کسی اگر بشوی می گذارم به روی هم پاها من شبیه مظفرالدینم حکم مشروطه را کنم امضاContact Supplier
ضرب المثل دست کسی را توی حنا گذاشتندست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن عبارت مثلی بالا دربارۀ کسی بکار می رود که:"او را در تنگنای کاری یا مشکلی قرار دهند که خلاصی از آن مستلزم زحمت باشد"Contact Supplier
تو عروس کسی اگر بشوی | Tiam Instituteتو عروس کسی اگر بشوی نگذارم که دست روی دست من، محمدعلی قاجارم مجلست را به توپ خواهم بست #میلاد_تقوایی تو عروس کسی اگر بشوی می گذارم به روی هم پاها من شبیه مظفرالدینم حکم مشروطه را کنم امضا #خیال_کج توContact Supplier
تو عروس کسی اگر بشویتو عروس کسی اگر بشوی، دودمانش به باد خواهم داد تیشه قتل دامادش را، دست فرهاد خواهم داد تو عروس کسی اگر بشوی،شک نکن خویش را خواهم کشت لیکن اول قبل از مرگ، دست خود به خون تو خواهم شستContact Supplier
تو عروس کسی اگر بشویتو عروس کسی اگر بشوی، دودمانش به باد خواهم داد تیشه قتل دامادش را، دست فرهاد خواهم داد تو عروس کسی اگر بشوی،شک نکن خویش را خواهم کشت لیکن اول قبل از مرگ، دست خود به خون تو خواهم شستContact Supplier
دست هایت را بشوی (گلاسه) | موسسه گسترش فرهنگ و مطالعاتشما می توانید اولین کسی باشید که نظر می دهید امتیاز کاربران به دست هایت را بشوی (گلاسه) ارزش خرید به نسبت قیمت : کیفیت تولید : ارزش محتوا : 0 0 0Contact Supplier
دست هایت را بشوی (گلاسه) | موسسه گسترش فرهنگ و مطالعاتشما می توانید اولین کسی باشید که نظر می دهید امتیاز کاربران به دست هایت را بشوی (گلاسه) ارزش خرید به نسبت قیمت : کیفیت تولید : ارزش محتوا : 0 0 0Contact Supplier
ضرب المثل دست کسی را توی حنا گذاشتندست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن عبارت مثلی بالا دربارۀ کسی بکار می رود که:"او را در تنگنای کاری یا مشکلی قرار دهند که خلاصی از آن مستلزم زحمت باشد"Contact Supplier
تو عروس کسی اگر بشوی :: گلیومای افکار یک دندانپزشکتو عروس کسی اگر بشوی ناسزا چون بر افروخته ها گویم من رضا خان میر پنجم قلدرم،پدر سوخته ها گویم #حسین زرین مو تو عروس کسی بشوی دودمانش به باد خواهم داد تیشه قتل دامادش را دست فرهاد خواهم دادContact Supplier
دست هایت را بشوی (گلاسه) | موسسه گسترش فرهنگ و مطالعاتشما می توانید اولین کسی باشید که نظر می دهید امتیاز کاربران به دست هایت را بشوی (گلاسه) ارزش خرید به نسبت قیمت : کیفیت تولید : ارزش محتوا : 0 0 0Contact Supplier
تو عروس کسی اگر بشوی :: گلیومای افکار یک دندانپزشکتو عروس کسی اگر بشوی ناسزا چون بر افروخته ها گویم من رضا خان میر پنجم قلدرم،پدر سوخته ها گویم #حسین زرین مو تو عروس کسی بشوی دودمانش به باد خواهم داد تیشه قتل دامادش را دست فرهاد خواهم دادContact Supplier
تو عروس کسی اگر بشویتو عروس کسی اگر بشوی، دودمانش به باد خواهم داد تیشه قتل دامادش را، دست فرهاد خواهم داد تو عروس کسی اگر بشوی،شک نکن خویش را خواهم کشت لیکن اول قبل از مرگ، دست خود به خون تو خواهم شستContact Supplier
تو عروس کسی اگر بشویتو عروس کسی اگر بشوی، دودمانش به باد خواهم داد تیشه قتل دامادش را، دست فرهاد خواهم داد تو عروس کسی اگر بشوی،شک نکن خویش را خواهم کشت لیکن اول قبل از مرگ، دست خود به خون تو خواهم شستContact Supplier
pre:حقایق در انگشت ماشه دستnext:شستن دست ارزان در نزدیکی من