شستن دست به معنی مترادف است

  • خانه
  • /
  • شستن دست به معنی مترادف است
معنی دست شویی - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی دست شویی = توالت، مبرز، مستراح مترادف دست ای نصب است و از آنجا در سطلی که در قسمت تحتانی آن قرار دارد ریزد، شستن دست و صورت رامعنی وضو - دیکشنری آنلاین آبادیسدر لغت به معنی طهارت و در اصطلاح، شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها، به نیت تقرب به خدا یا به قصد طهارت وضو بر دو نوع است: ارتماسی و ترتیبی وضو موجب طهارت از حَدَث اصغر استمعنی وضو - دیکشنری آنلاین آبادیسدر لغت به معنی طهارت و در اصطلاح، شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها، به نیت تقرب به خدا یا به قصد طهارت وضو بر دو نوع است: ارتماسی و ترتیبی وضو موجب طهارت از حَدَث اصغر استContact Supplier
معنی دست شویی - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی دست شویی = توالت، مبرز، مستراح مترادف دست ای نصب است و از آنجا در سطلی که در قسمت تحتانی آن قرار دارد ریزد، شستن دست و صورت راContact Supplier
معنی شستن - دیکشنری آنلاین آبادیسشستن به معنی پاک کردن چیزی از آلودگی با آب گفته می شود شستن گاهی به جهت تحصیل طهارت و پاکی از حدث است که با وضو و غسل انجام می شود و گاهی به جهت تحصیل طهارت از خبث (نجاست) که با شستن شی ء نجس با شرایطی خاص تحقق می یابدContact Supplier
معنی آلت دست - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی آلت دست = بازیچه، ملعبه آلت دست مترادف آلت دست: بازیچه، آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است آبادیس افزونه ای کاربردی برایContact Supplier
معنی آلت دست - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی آلت دست = بازیچه، ملعبه آلت دست مترادف آلت دست: بازیچه، آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است آبادیس افزونه ای کاربردی برایContact Supplier
دست از کاری شستن - beytootecomاصطلاح بالا کنایه از سلب مسئولیت کردن، استعفا و کناره گیری از کاری کردن است در عبارت بالا به کار رفتن فعل شستن که هیچ ربطی به موضوع ندارد حاکی از این نکته است که این اصطلاح باید ریشۀ تاریخی و علت تسمیه داشته باشد تا ازContact Supplier
معنی وضو - دیکشنری آنلاین آبادیسدر لغت به معنی طهارت و در اصطلاح، شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها، به نیت تقرب به خدا یا به قصد طهارت وضو بر دو نوع است: ارتماسی و ترتیبی وضو موجب طهارت از حَدَث اصغر استContact Supplier
معنی وضو - دیکشنری آنلاین آبادیسدر لغت به معنی طهارت و در اصطلاح، شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها، به نیت تقرب به خدا یا به قصد طهارت وضو بر دو نوع است: ارتماسی و ترتیبی وضو موجب طهارت از حَدَث اصغر استContact Supplier
معنی شستن - دیکشنری آنلاین آبادیسشستن به معنی پاک کردن چیزی از آلودگی با آب گفته می شود شستن گاهی به جهت تحصیل طهارت و پاکی از حدث است که با وضو و غسل انجام می شود و گاهی به جهت تحصیل طهارت از خبث (نجاست) که با شستن شی ء نجس با شرایطی خاص تحقق می یابدContact Supplier
دست از کاری شستن - beytootecomاصطلاح بالا کنایه از سلب مسئولیت کردن، استعفا و کناره گیری از کاری کردن است در عبارت بالا به کار رفتن فعل شستن که هیچ ربطی به موضوع ندارد حاکی از این نکته است که این اصطلاح باید ریشۀ تاریخی و علت تسمیه داشته باشد تا ازContact Supplier
معنی دست شویی - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی دست شویی = توالت، مبرز، مستراح مترادف دست ای نصب است و از آنجا در سطلی که در قسمت تحتانی آن قرار دارد ریزد، شستن دست و صورت راContact Supplier
معنی دست شویی - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی دست شویی = توالت، مبرز، مستراح مترادف دست ای نصب است و از آنجا در سطلی که در قسمت تحتانی آن قرار دارد ریزد، شستن دست و صورت راContact Supplier
معنی آلت دست - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی آلت دست = بازیچه، ملعبه آلت دست مترادف آلت دست: بازیچه، آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است آبادیس افزونه ای کاربردی برایContact Supplier
معنی آلت دست - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی آلت دست = بازیچه، ملعبه آلت دست مترادف آلت دست: بازیچه، آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است آبادیس افزونه ای کاربردی برایContact Supplier
دست از کاری شستن - beytootecomاصطلاح بالا کنایه از سلب مسئولیت کردن، استعفا و کناره گیری از کاری کردن است در عبارت بالا به کار رفتن فعل شستن که هیچ ربطی به موضوع ندارد حاکی از این نکته است که این اصطلاح باید ریشۀ تاریخی و علت تسمیه داشته باشد تا ازContact Supplier
معنی وضو - دیکشنری آنلاین آبادیسدر لغت به معنی طهارت و در اصطلاح، شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها، به نیت تقرب به خدا یا به قصد طهارت وضو بر دو نوع است: ارتماسی و ترتیبی وضو موجب طهارت از حَدَث اصغر استContact Supplier
معنی شستن - دیکشنری آنلاین آبادیسشستن به معنی پاک کردن چیزی از آلودگی با آب گفته می شود شستن گاهی به جهت تحصیل طهارت و پاکی از حدث است که با وضو و غسل انجام می شود و گاهی به جهت تحصیل طهارت از خبث (نجاست) که با شستن شی ء نجس با شرایطی خاص تحقق می یابدContact Supplier
معنی دست شویی - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی دست شویی = توالت، مبرز، مستراح مترادف دست ای نصب است و از آنجا در سطلی که در قسمت تحتانی آن قرار دارد ریزد، شستن دست و صورت راContact Supplier
دست از کاری شستن - beytootecomاصطلاح بالا کنایه از سلب مسئولیت کردن، استعفا و کناره گیری از کاری کردن است در عبارت بالا به کار رفتن فعل شستن که هیچ ربطی به موضوع ندارد حاکی از این نکته است که این اصطلاح باید ریشۀ تاریخی و علت تسمیه داشته باشد تا ازContact Supplier
معنی شستن - دیکشنری آنلاین آبادیسشستن به معنی پاک کردن چیزی از آلودگی با آب گفته می شود شستن گاهی به جهت تحصیل طهارت و پاکی از حدث است که با وضو و غسل انجام می شود و گاهی به جهت تحصیل طهارت از خبث (نجاست) که با شستن شی ء نجس با شرایطی خاص تحقق می یابدContact Supplier
دست از کاری شستن - beytootecomاصطلاح بالا کنایه از سلب مسئولیت کردن، استعفا و کناره گیری از کاری کردن است در عبارت بالا به کار رفتن فعل شستن که هیچ ربطی به موضوع ندارد حاکی از این نکته است که این اصطلاح باید ریشۀ تاریخی و علت تسمیه داشته باشد تا ازContact Supplier
معنی شستن - دیکشنری آنلاین آبادیسشستن به معنی پاک کردن چیزی از آلودگی با آب گفته می شود شستن گاهی به جهت تحصیل طهارت و پاکی از حدث است که با وضو و غسل انجام می شود و گاهی به جهت تحصیل طهارت از خبث (نجاست) که با شستن شی ء نجس با شرایطی خاص تحقق می یابدContact Supplier
معنی آلت دست - دیکشنری آنلاین آبادیسآبادیس - معنی آلت دست = بازیچه، ملعبه آلت دست مترادف آلت دست: بازیچه، آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است آبادیس افزونه ای کاربردی برایContact Supplier
pre:سینک دست شستن ایمنی مواد غذاییnext:بهترین کرم دست برای دست های ترک خورده خشک